Wczytuję dane...
Regulamin

Sklep internetowy sklep.elmatech.pl, działający pod adresem www.sklep.elmatech.pl, prowadzony jest przez:

PPHU Elmatech z siedzibą w Krakowie 30-702, Ul.Lipowa 3
wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Urząd Miasta Krakowa pod numerem 3298/II/90-P
nr NIP 6790024379 , nr Regon 350576878

Terminologia:

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.elmatech.pl
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże firmie kurierskiej do wysłania do Klienta, jest on liczony w dniach roboczych;
Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, ( prowadząca działalność gospodarczą ) posiadająca konto klienta;
Koszyk – element Sklepu, za pomocą którego precyzuje się szczegóły zamówienia, takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób płatności, itp.
Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie


Przyjmowanie oraz realizacja zamówień

1.Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym sklep.elmatech.pl , zwaną dalej Klientem jest osoba fizyczna posiadająca pełną osobowość prawną lub przedsiębiorca. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepie internetowym jest PPHU Elmatech. 
2.Sprzedaż w sklepie internetowym ma charakter b2b i nie podlega przepisom konsumenckim.
3.Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski (o ile nie napisano inaczej w opisie produktu).
4.Zdjęcia oferowanych w sklepie produktów mają charakter poglądowy i mogą się różnić od stanu faktycznego produktów. Ewentualne różnice między prezentacją na zdjęciach a wyglądem oryginału wynikają z powodów technicznych i nie ponosimy za nie odpowiedzialności.
5, Opisy pochodzą ze stron producentów oraz dystrybutorów i mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Instrukcje obsługi są oryginalne dostarczane przez producenta. Zgodnie z istniejącymi przepisami, producent nie ma obowiązku tłumaczenia ich na język polski.W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z obsługą sklepu lub handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie. Opisy oraz zdjęcia nie są więc podstawą do roszczeń. 

6.Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są wartościami netto i brutto

7.Klient, może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.elmatech.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, wskazuje ilość zamówionych produktów oraz sposób płatności za zamówienie.
8. Klient, dostaje e-mailem wiadomość z potwierdzeniem, że zamówienie dotarło do Sklepu niezwłocznie po tym fakcie, tj. najpóźniej w pierwszym dniu roboczym od złożenia zamówienia.
9. Informacje o towarach podane na stronie internetowej sklepu, w szczególności ich cena, nie stanowią oferty Sklepu, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży, w rozumieniu art 71 Kodeksu Cywilnego.

10. Klient składając zamówienie składa ofertę zawarcia umowy; nie dochodzi jeszcze do zawarcia ważnej umowy sprzedaży, bo do tego potrzebne jest przyjęcie oferty przez przedsiębiorcę;

11..Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności produktów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (realizacja częściowa lub anulowanie całości zamówienia).
12.Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia lub jego anulowania, na każdym etapie - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. 

12.W przypadku, gdy produkt jest niedostępny (brak produktu w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia.
Jeżeli orientacyjny termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za produkt - Sklep zwróci Klientowi należność za produkt, w ciągu 7 (siedmiu ) dni od anulowania zamówienia.
13.Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT
14. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
15. 
W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
Zgodnie z art. 53 Ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo Przewozowe, uprawnienie nadawcy do rozporządzania przesyłką wygasa, gdy odbiorca wprowadził zmianę umowy przewozu, przyjął list przewozowy, albo odebrał przesyłkę. W przypadku gdy przesyłka została odebrana przez adresata, odbiorca przesyłki zgodnie z ww. art. ustawy Prawa Przewozowego podpisał list i odebrał przesyłkę, a zatem stał się osobą uprawnioną do rozporządzania nią oraz w świetle art. 75 pkt.3. ust.2b Ustawy osobą uprawnioną do wniesienia roszczeń przeciwko Przewoźnikowi.
16. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

17. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

18.Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawc

19. Jeżeli w ramach jednolitej gospodarczo transakcji o wartości przekraczającej kwotę 15 000 zł Klient dokona zakupu jako Przedsiębiorca będący podatnikiem VAT co najmniej jednego z towarów w poz. 59 – 66 załącznika nr 15 do Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535, ze zmianami) tj.:

 	a)	59 ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory;
b) 60 26.20.1 Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych;
c) 61 ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci - wyłącznie dyski twarde (HDD);
d) 62 ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej - wyłącznie dyski SSD;
e) 63 ex 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych -
wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony;
f) 64 26.40.20.0 Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę
do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu;
g) 65 ex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym
lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia
do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem -
z wyłączeniem części i akcesoriów;
h) 66 26.70.13.0 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe;
wówczas transakcja taka będzie podlegała szczególnemu rozliczeniu w obszarze podatku
od towarów i usług (tzw. mechanizm podzielonej płatności).

Zmiany w zamówieniach

1. Klient, może dokonywać zmian w zamówieniu, tylko po uzgodnieniach ze sklepem
2. Klient,  może do momentu otrzymania od Sklepu wiadomości o przyjęciu realizacji zamówienia, wycofać złożone zamówienie w całości lub części lub też dokonać zmiany zamówienia. Po tym terminie wycofanie złożonego zamówienia w całości lub części lub też dokonanie w nim zmiany wymaga zgody Sklepu oraz obliguje Klienta do zwrotu Sklepowi równowartości poniesionych przez Sklep kosztów w związku z przyjęciem zamówienia do realizacji.
3. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem emailem pod adresem biuro@elmatech.pl, lub telefonicznie pod numerem 12 2942835 w dni pracujące w godzinach 10.00 - 17.00
Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta, jako właściciela Konta.
4. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta oraz adresu dostawy będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.
5. W przypadku oznaczenia w ofercie produktu informacji o braku możliwości zwrotu, zmiany w zamówieniu , zwrot towaru lub zmiana taka nie będzie możliwa

Ceny towarów

1. Wszystkie ceny produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich w wartościach netto
2. Ceny podawane przy produktach nie są wiążące w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena końcowa musi zostać potwierdzona przez sklep. 
3. W przypadku Usługi oraz produktów dostępnych na zamówienie, przy których na Stronie produktowej nie oznaczono ceny ich zakupu, cena ta zostanie podana przez Sklep po otrzymaniu wszelkich niezbędnych od Klienta danych dotyczących produktu lub Usługi.  Klient niezwłocznie, tj. najpóźniej w następnym dniu roboczym potwierdzi ofertę cenową podaną przez Sklep przesyłając w tym celu zwrotną wiadomość e-mail do Sklepu. W przeciwnym wypadku  może nie dojść do zawarcia umowy, chyba, że strony inaczej postanowią.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych
przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
5. Koszty dostawy produktów nie mieszczą się w cenach produktów. Przy produktach, których ceny zostały podane na stronie produktowej koszty dostawy są naliczane automatycznie przy składaniu zamówienia po dodaniu przez Klienta produktu do Koszyka oraz dokonaniu wyboru sposobu płatności, a ich wysokość zależy od ciężaru (wagi)
zamówionych produktów oraz wybranego sposobu płatności. 

W związku z dynamiczną sytuacją na rynku walut, zastrzegamy sobie prawo do przeliczenia wg. kursu sprzedaży waluty na rynku międzybankowym w dniu fakturowania jeśli jest on wyższy od  średniego NBP o co najmniej 1%. Informacje na temat obowiązującego kursu można uzyskać u handlowca PPHU Elmatech


Czas realizacji zamówienia

1. Orientacyjny czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 8 dni roboczych liczonych:
1) w przypadku wyboru płatności przelewem – od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku
bankowym Sklepu,
2) w przypadku wyboru płatności za pobraniem - od dnia otrzymania przez Klienta emailem
wiadomości z potwierdzeniem, że zamówienie dotarło do Sklepu.
Powyższe nie dotyczy produktów dostępnych na zamówienie i w stosunku do których czas
realizacji zamówienia zostanie podany przez Sklep po otrzymaniu wszelkich niezbędnych
od Klienta danych dotyczących produktu. To ostatnie zastrzeżenie dotyczy także czasu
wykonania Usługi.
2) Realizacja zamówienia następuje w zależności od dostępności zamówionych towarów.
W przypadku gdyby termin realizacji zamówienia okazał się dłuższy skontaktuje
się z Państwem nasz sprzedawca

3. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po
skompletowaniu całości, w czasie wskazanym jako najdłuższy przy poszczególnych,
zamówionych produktach.
4. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany czasu realizacji zamówienia, bez podania
przyczyny. 
5. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany
przez Klienta.
6. Zobowiązanie w zakresie dostawy produktów do Klienta uważa się za spełnione po
stronie Sklepu, z chwilą przekazania produktu firmie kurierskiej w celu jego dostarczenia
do Klienta.
7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w
dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta albo
też z uwagi na wystąpienie okoliczności od Sklepu niezależnych.

8. Ze względu na sytuację epidemiologiczną dostawa towaru może ulec wydłużeniu.
Sklep nie ma wpływu na takie sytuacje.


Formy płatności

1. Można wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty z dostawą na terytorium Polski :
a) płatność przy odbiorze gotówką do kwoty 5000 PLN w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej; realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia ,
b) przelew bankowy; realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu przez Sklep wpłaty na rachunku bankowym.
2.W przypadku towarów na zamówienie sklep może zażądać 100% przedpłaty  

3. W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie: "płatność przy odbiorze"
4. Zamówienia z poza terytorium Polski realizowane są w opcji płaności OUR 
Opcja OUR oznacza, że wszystkie koszty, związane z realizacją przelewu – koszty banku zleceniodawcy, banków pośredniczących i banku beneficjenta – pokrywa zleceniodawca przelewu.
5. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży. 
6. Klient jest zobowiązany do płatności na konto wskazane na dokumencie sprzedaży. 
7. W przypadku wpłaty na inne konto np faktura w EUR zostanie  uregulowana na konto PLN , koszty przeliczeń walutowych ponosi Kupujący
    Wyjątkiem są płatności podatku Vat, który może być opłacony na konto złotówkowe do rozliczeń VAT


Reklamacje

1. Towary sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora. Sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary.
2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient, znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).
3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym produkcie:
a). wad fabrycznych,
b). uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, pod warunkiem, że produkty zostaną zbadane w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej w chwili ich dostawy, a ich wystąpienie zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Klienta oraz przedstawiciela firmy kurierskiej.

4. W przypadku zaistnienia podstaw do złożenia reklamacji w Sklepie, Klient powinien dostarczyć produkt do Sklepu na adres: PPHU Elmatech, 30-702 Kraków, ul.Lipowa 3 z dopiskiem „reklamacja w ramach sklepu internetowego”. Do odsyłanego towaru należy dołączyć ksero oryginału faktury zakupowej Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. 
Dostarczenie towaru odbywa się na koszt i ryzyko Klienta
5. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie produktów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z indywidualnych ustawień (parametrów),

6. Klient, ma prawo do złożenia reklamacji w terminie roku od daty zakupu wskazanej na fakturze wystawionej przez Sklep pod warunkiem pisemnego zawiadomienia Sklepu o wadzie lub uszkodzeniu w ciągu dwóch tygodni od ich wystąpienia.
Pismo reklamacyjne należy przesłać drogą mailową na adres biuro@elmatech.pl 

7. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia technicznego zakupionego towaru , lub jego niezgodności z zamówieniem, Klient dostarcza towar w oryginalnym opakowaniu, z wszystkimi elementami składowymi, łącznie z elementami zabezpieczającymi. Nie należy naklejać żadnych taśm, naklejek, listów przewozowych, itp na oryginalnym opakowaniu. Towar należy przed wysyłką, zabezpieczyć folią pakową, lub umieścić w dodatkowym kartonie. W przypadku niespełnienia tego warunku zwrot lub zamiana sprzętu może być niemożliwa.
Każdorazowy zwrot musi zostać potwierdzony i ustalony przez serwis sklepu Elmatech

8. Wysyłka towaru do Elmatech odbywa się za pośrednictwem poczty Kurierskiej. Wysyłany towar musi być odpowiednio zabezpieczony, oklejony informacją "ostrożnie nie rzucać" lub podobnymi oznaczeniami
Przykładowy sposób pakowania przesyłek jest dostępny pod adresem https://www.dpd.com.pl/Jak-przygotowac-paczke  W przypadku nie spełnienia warunków pakowania, firma kurierska odmawia wypłaty odszkodowań, mimo ubezpieczenia przesyłki. 

9. Sklep nie przyjmuje zwrotów których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego. 

Zamiana zakupionego sprzętu

1. Zamiana sprzętu może nastąpić wyłącznie za zgodą i na warunkach Sklepu.
2. Sprzęt nie może nosić żadnych śladów użytkowania
3. Na każdorazową zamianę konieczna jest zgoda Sklepu
4. Koszty zamiany i procedurę  określa Sklep które z reguły wynoszą od 15-30% wartości sprzętu
    Koszty każdorazowo określa Sklep.

 


Dane osobowe
1. Składając zamówienie w Sklepie Klient,Konsument, wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep, co oznacza, że w przypadku ich niepodania lub niewyrażenia zgody na ich podanie Sklep nie przystąpi do realizacji zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 
4. Zgodne z powołaną ustawą, Klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.


Postanowienia końcowe
1. Obecność produktu na stronach Sklepu nie oznacza jego dostępności i możliwości realizacji zamówienia.
2. Produkty prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2019
7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.sklep.elmatech.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
8. Poprzez dokonanie zakupów w sklepie internetowym klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie. 

Zadaj pytanie on-line